Ó Muineacháin: An t-am ceart do thiomantas ar mhaoiniú an N22

Ó Muineacháin: An t-am ceart do thiomantas ar mhaoiniú an N22

Réamh-oibreacha ar bhealach an sciar nua den N22 i mBaile Mhúirne. Grianghrafadóir: Pet Uí Chonaill

TÁ an t-am ceart anois ann le haghaidh tiomantais i dtaca le maoiniú do thógáil fad-achair sheachbhóthar Baile Mhúirne-Maigh Chromtha an N22, a áitíonn TD Aindrias Ó Muineacháin.

Deir an tUrlabhraí Gaeltachta agus Achmhainní Nádúrtha de chuid Fianna Fáil, toisc go bhfuil an Rialtas ag tabhairt faoi athbhreithniú meántéarma den Phlean Caipitil 2016-2021 faoi láthair, go gcaithfear tús áite a thabhairt don scéim bhóthair a théann ó Shliabh Riabhach, siar ó Bhaile Mhúirne, go Cúil Comhair in aice le Maigh Chromtha, scéim a bhfuil moill curtha uirthi le fada an lá.

Cuireadh tús le déanaí le réamh-obair ar feadh codanna de bhealach an bhóthair bheartaithe ar luach €160m, le fálú curtha in airde, oibreacha seandálaíochta agus iniúchadh suímh, agus oibreacha glanadh suímh ar bun i gceantair Bhaile Mhúirne, Baile Mhic Íre, agus Cill na Martra.

Sholáthair Bonneagar Iompair Éireann (TII) leithdháileadh €14 milliún do Chomhairle Contae Chorcaí i mbliana le haghaidh sealbhú talún agus ard-oibreacha ar an scéim.

Ach tá an tUas Ó Muineacháin ag brú go láidir anois le haghaidh tiomantais ar mhaoiniú don tógáil, in am ag a bhfuil go leor imní ann go bhfuil an togra curtha ar an méar fhada arís le tús áite á thabhairt ag TII do scéimeanna eile ar nós Acomhal Dhún Citil i gCorcaigh.

“Tá an próiseas ceannachán talún ag leanúint ar aghaidh ó 2013,” a dúirt an tUas Ó Muineacháin.

“Níl tiomantas go fóill i dtaobh maoiniú na tógála agus ar a laghad caithfear tiomantas a thabhairt ina leith sin agus an bóthar a scaoileadh le haghaidh tairiscintí don obair thógála ansan.

“Tá athbhreithniú meántéarma á dhéanamh ar an gclár caipitil náisiúnta an samhradh seo agus dá réir sin is é seo an t-am ceart chun tiomantas a fháil ar mhaoiniú na tógála.

“D’fhéadfadh go dtógfadh an próiseas tairisceana do thogra chomh mór seo roinnt mhaith ama agus is ea is luaithe a chuirtear tú leis, is luaithe gur féidir conraitheoir a roghnú chun an bóthair a thógáil.

“Beidh mé ag leanúint orm ag iarraidh iachall a chur ar an Rialtas tús áite a thabhairt don mhaoiniú do Sheachbhóthar Mhaigh Chromtha agus ansan é a scaoileadh amach le haghaidh tairiscintí tógála gan mhoill,” a dúirt sé.

D’ardaigh an tUas Ó Muineacháin an cheist úd sa Dáil i mí Márta, ag cur iachall ar an Aire Iompair an togra a scaoileadh le haghaidh tairiscintí i mbliana.

Dhearbhaigh an tAire Shane Ross don Teachta Ó Muineacháin go dtabharfadh sé “aird cuí agus dáiríre don ábhar le linn an athbhreithnithe caipitil”.

Lena chois sin, i mí Marta, bhí an t-ábhar á phlé ag Comhchoiste Oireachtais ar fhormhaoirsiú buiséadach, áit ina shonraigh príomhfheidhmeannach TII, Michael Nolan: “Tosnófar ag tógáil seachbhóthar Mhaigh Chromtha-Baile Mhúirne sa bhliain 2020 nó thart ar an am sin.” Mhínigh an tUas Nolan: “Níl ar ár gcumas ach an t-airgead a fhaighimid ón Rialtas a chaitheamh. Tá a fhios againn go bhfuilimid tearcmhaoinithe. Ar thaobh an mhaoinithe caipitil, táimid laghdaithe síos go 20% den mhaoiniú a tugadh dúinn i 2007 nó 2008.

“Aithním nach bhfuil go leor oibre á dhéanamh againn in iarthar Chorcaí ach tá srianta orainn.” Mar fhreagra ar cheist dála eile a chuir sé ar an tUas Ross ar an ábhar, fuair an tUas Ó Muineacháin litir ó TII, litir atá feicthe ag an Evening Echo, inar dúirt a cheannaire rialála agus riaracháin: “Táthar ag dúil tosnú ar thógáil phríomh-líne in 2020faoi réir, gan dabht, infhaighteacht maoinithe. Déanfar athbhreithniú ar an seasamh i dtaobh dul chun cinn na scéime i bhfianaise torthaí an athbhreithnithe caipitil agus aon maoiniú/tosaíochtaí breise a d’fhéadfadh an Rialtas a aithint don clár náisiúnta bóithre.”

More in this section

Sponsored Content